Ważne informacje i dokumenty

I. Podstawowe obowiązki nauczyciela

 1. Nauczyciel ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci pod jego opieką.
 2. Bezpośrednim przełożonym nauczyciela jest dyrektor przedszkola.
 3. Nauczyciel musi wykonywać swoje zadania w miejscu i czasie określonym przez dyrektora.
 4. Nauczyciel zachowuje w tajemnicy informacje służbowe, które nie są jawne i mogą narazić na szkodę dobro dziecka lub przedszkole.
 5. Nauczyciel przestrzega godzin pracy i regulaminu przedszkola.
 6. Nauczyciel stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Nauczyciel zabezpiecza dobro placówki i chroni jej majątek, zachowując w tajemnicy informacje mogące narazić przedszkole na straty.
 8. Nauczyciel stwarza warunki sprzyjające rozwojowi dzieci zgodnie z ich naturalnymi zdolnościami.
 9. Nauczyciel wspomaga rozwój poznawczy dzieci, realizując zadania edukacyjne w różnych obszarach.
 10. Nauczyciel planuje i realizuje działania wychowawczo-dydaktyczne.
 11. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne, aby poznać potrzeby rozwojowe dzieci i dokumentuje wyniki.
 12. Nauczyciel współpracuje z rodzicami, informując ich o programie wychowania przedszkolnego i rozwoju dziecka.
 13. Nauczyciel współdziała ze specjalistami oferującymi wsparcie.
 14. Nauczyciel dostosowuje metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
 15. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 16. Nauczyciel organizuje wydarzenia przedszkolne.
 17. Nauczyciel uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 18. Nauczyciel dba o pozytywną atmosferę w pracy.
 19. Nauczyciel prowadzi wymaganą dokumentację pedagogiczną.
 20. Nauczyciel ma prawo do wsparcia merytorycznego ze strony dyrekcji i placówek oświatowych.
 21. Nauczyciel wykonuje zadania zlecone przez dyrektora i przestrzega ustaleń Rady Pedagogicznej.

II. Obowiązki porządkowe i opiekuńcze

 1. Utrzymanie czystości:
  • Sprzątanie sali po zajęciach i posiłkach.
  • Dbalność o estetykę przedszkola.
 2. Organizacja posiłków:
  • Pomoc słabo jedzącym dzieciom.
  • Dbanie o odpowiednie nawodnienie dzieci.
  • Informowanie rodziców o apetycie dziecka.
 3. Opieka nad dziećmi:
  • Pomoc w ubieraniu się i higienie osobistej.
  • Opieka podczas wycieczek.
  • Przygotowanie pomocy dydaktycznych i dekorowanie sali.

III. Współpraca z rodzicami

 • Informowanie o programie wychowawczym i rozwoju dziecka.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami.
 • Włączanie rodziców w życie przedszkola.

IV. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • Realizacja zadań zgodnie z programem.
 • Planowanie pracy w cyklu miesięcznym.
 • Dostosowanie metod do potrzeb i możliwości dzieci.

V. Obserwacja pedagogiczna i dokumentowanie

 • Prowadzenie obserwacji rozwojowych dzieci.
 • Dokumentowanie postępów i potrzeb rozwojowych.
 • Wnioskowanie i planowanie pracy indywidualnej z dziećmi.

VI. Organizacja wewnętrzna w przedszkolu

 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Dbanie o majątek przedszkola i właściwą realizację planów pracy.

Obowiązki podstawowe:

 1. Asystent nauczyciela wspiera nauczyciela prowadzącego grupę, współpracuje z dyrekcją oraz innym personelem w zakresie edukacji i opieki nad dziećmi, dba o utrzymanie porządku oraz właściwej dyscypliny pracy.
 2. Asystent zobowiązany jest do wykonywania swoich zadań zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie o pracę oraz w przestrzeniach wyznaczonych przez organizację grupy i przedszkola.
 3. Asystent musi przestrzegać regulaminu czasu pracy i wykorzystywać go efektywnie.
 4. Podczas godzin pracy, asystentowi nie wolno opuszczać terenu przedszkola bez zgody dyrektora.
 5. Asystent jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych oraz innych norm i zasad określonych przez dyrekcję przedszkola.
 6. Od asystenta oczekuje się:
  • Rzetelności i punktualności w wykonywaniu zadań.
  • Troski o czystość i porządek w przedszkolu.
  • Dbałości o stan majątku przedszkolnego.
  • Szacunku wobec przełożonych.
  • Uprzejmości i życzliwości wobec dzieci, personelu, rodziców i odwiedzających.
  • Kultury osobistej w życiu codziennym.

Obowiązki szczegółowe:

 1. Wykonywanie zadań opiekuńczych i pomocniczych dla dzieci na polecenie nauczyciela grupy, w tym:
  • Asystowanie nauczycielowi w organizacji i prowadzeniu działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
  • Wykonywanie czynności obsługowych dla dzieci.
  • Towarzyszenie dzieciom podczas wycieczek i spacerów.
  • Organizacja czasu wypoczynku dla dzieci.
  • Dbanie o porządek w przydzielonym oddziale.
  • Zabezpieczanie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz ochrona mienia przedszkolnego.
 2. Zapewnianie bezpieczeństwa i estetycznego wyglądu dzieci:
  • Pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
  • Opieka nad dziećmi podczas wyjść.
  • Nadzorowanie prawidłowego spożywania posiłków przez dzieci.
  • Pomoc dzieciom przy przygotowaniu do posiłków i podczas ich spożywania.
  • Asystowanie nauczycielowi podczas zajęć, w przygotowaniu materiałów dydaktycznych i dekorowaniu sali.
  • Dbanie o higienę dzieci.
  • Pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych.
  • Opieka nad dzieckiem oczekującym na przybycie rodzica w przypadku choroby.
  • Reagowanie na wszelkie niebezpieczeństwa i informowanie dyrekcji o zaistniałych problemach.
  • Odpowiedzialność za dziecko od momentu przyjęcia od opiekuna do momentu jego odejścia.
  • Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci w szatni, łazience oraz na placu zabaw.
  • Dbalność o przestrzeganie procedur wydawania dzieci rodzicom.
 3. Zabezpieczenie przedszkola po zakończeniu pracy:
  • Kontrola zamknięcia kranów.
  • Wyłączanie świateł w salach i pomieszczeniach przyległych.
  • Zamknięcie drzwi i okien.
 1. Przeprowadzanie diagnozy edukacyjnej dzieci doświadczających trudności w nauce.
 2. Organizowanie zespołów wspierających reedukację, korzystając z testów pedagogicznych, analiz badań psychologicznych, rozmów z nauczycielami oraz własnych spostrzeżeń.
 3. Działania prewencyjne mające na celu zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym i problemom w zachowaniu.
 4. Pobudzanie zainteresowań uczniów i kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki.
 5. Prowadzenie działań terapeutyczno-wychowawczych: a) pomaganie uczniom w pokonywaniu napięć wynikających z niepowodzeń edukacyjnych przez pozytywne wzmocnienia, w tym zachęty i pochwały, b) aktywizowanie uczniów przez tworzenie okazji do odnoszenia sukcesów.
 6. Edukacja rodziców w celu zmiany niekorzystnych postaw wobec dzieci.
 7. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami i nauczycielami.
 8. Wsparcie dla działań wychowawczych i profilaktycznych realizowanych przez nauczycieli, zgodnie z programem wychowawczym szkoły i planem profilaktyki.
 9. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci i rodzin.
 10. Realizacja działań profilaktycznych skoncentrowanych na zapobieganiu uzależnieniom i innym problemom społecznym wśród dzieci i młodzieży.
 11. Łagodzenie negatywnych skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie problemom w zachowaniu i wdrażanie różnorodnych form wsparcia w środowisku szkolnym i poza nim.
 12. Inicjowanie i przeprowadzanie interwencji oraz mediacji w sytuacjach kryzysowych.
 13. Realizacja dodatkowych zadań zleconych przez dyrekcję szkoły.
 14. Regularne uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawczego.